Lịch sử Việt Nam

Vị trí của người phụ nữ trong "Hoàng Việt luật lệ"

  • TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
  • 25/07/2013

" Hoàng Việt luật lệ" của triều Nguyễn là bộ luật cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam, ban hành năm 1815 gồm 398 điều luật và 593 điều lệ. Bộ luật này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bộ " Đại Thanh luật lệ" của nhà Thanh trên nhiều phương diện từ hình thức, kết cấu đến nội dung. Vì vậy, có ý kiến cho rằng: "Hoàng Việt luật lệ" đã gạt bỏ hầu hết những điều khoàn tiến bộ trong bộ " Quốc triều hình luật" (Luật Hồng Đức) của nhà Lê sơ, trong đó có những quy định về quyền lợi của người phụ nữ.

Xem trọn bộ tại đây

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương