Tin Tức

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 72

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 72, sẽ xuất bản vào giữa tháng 10/2023. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 2/10/2023. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.

Xem chi tiết


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 71

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 71 Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 71, sẽ xuất bản vào giữa tháng 7/2023. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 2/7/2023. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên. Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 70

Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 70


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 70

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 70 Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 70, sẽ xuất bản vào giữa tháng 4/2023. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 30/3/2023. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên. Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số Xuân Quý Mẹo (Mão)

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 69, số đặc biệt Xuân Quý Mẹo sẽ xuất bản vào giữa tháng 01/2023. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 25/12/2023. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.


Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 68

Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 68


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 68

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 68 Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 68, sẽ xuất bản vào giữa tháng 10/2022. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 30/9/2022. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên. Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 67

Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 67


Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 66

Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 66


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 66

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 66, sẽ xuất bản vào giữa tháng 4/2022. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 30/3/2022. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên. Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 65 xuân Nhâm Dần

Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 65 xuân Nhâm Dần


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 65

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 65 Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 65 , số Tết Nhâm Dần sẽ xuất bản vào giữa tháng 1/2022. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 30/12/2021. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.


Thông báo đón đọc Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 64

Thông báo đón đọc Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 64


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 64

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 64 Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 64 sẽ xuất bản vào giữa tháng 10/2021. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 07/10/2021. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 23766245