Hội KHLS Bình Dương

Hội Khoa Học Lịch Sử Tỉnh Bình Dương

ĐIỀU LỆ

HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TỈNH BÌNH DƯƠNG

(phê duyệt kèm theo Quyết định số:50 2006/QĐ – UBND
ngày 21 tháng 02 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Dương)

 

Chương I:
Quy định chung 

Điều 1. Tên gọi
          1. Tên chính thức: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động.
        Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong các ngành khoa học lịch sử và những ngành có liên quan mật thiết với các ngành khoa học lịch sử góp phần xây dựng, phát triển khoa học lịch sử Việt Nam, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ hòa bình, môi sinh và phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị các dân tộc; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia học tập, giáo dục lịch sử. Hội còn là thành viên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bìmh Dương

Điều 3. Phạm vi họat động
        Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Bình Dương, chịu sự quản lý và bảo trợ của UBND tỉnh Bình Dương.
        Hội quan hệ thường xuyên với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong nước và nước ngoài theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc chung về tổ chức và hoạt động
        Tổ chức và hoạt động của hội theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí; tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; quyết định theo đa số; tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội.

Điều 5. Tư cách pháp nhân, trụ sở.
        Hội hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu (dấu tròn ướt và dấu nổi nhỏ) và tài khoản riêng.
        Trụ sở Hội đặt tại Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Dương.

 

Chương II:
Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của hội

Điều 6. Nhiệm vụ của Hội.
        1. Tập hợp những cá nhân hoạt động trong các ngành khoa học lịch sử và những ngành có liên quan mật thiết nhằm tăng cường sự đoàn kết. Giúp đỡ hội viên trong việc nghiên cứu, học tập, phổ biến và cập nhật thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, góp phần đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn ngành sử học. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên
        2. Tư vấn, phản biện và giám định về khoa học lịch sử cho các cơ quan Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các tổ chức khác theo yêu cầu.
        3. Phổ biến các kiến thức lịch sử trong nhân dân.
        4. Xuất bản tập san khoa học lịch sử và các công trình nghiên cứu khoa học của hội viên. Động viên quần chúng nhân dân tham gia công tác sưu tầm, bảo quản, bảo vệ tài liệu lịch sử, di tích, di vật lịch sử; tham gia nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương, lịch sử các ngành.
        5. Kiến nghị, đề đạt với Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, những chủ trương, biện pháp nhằm phát triển khoa học lịch sử.
        6. Hợp tác với các nhà sử học trong nước để trao đổi tài liệu về lịch sử, về kinh nghiệm nghiên cứu theo quy định của Pháp luật.

Điều 7. Quyền của Hội
        
1.      Tuyên truyền mục đích của Hội.
        
2.      Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội
        
3.      Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.
        
4.      Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì các lợi ích chung của Hội. 
        
5.      Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo qui định của Pháp luật.
        
6.      Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân.
        
7.      Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo qui định của pháp luật. kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.
        
8.      Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
        
9.      Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
      
10.Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngòai nước theo qui định của pháp luật.

Điều 8. Nghĩa vụ của Hội

        1. Hoạt động của Hội phải theo đúng điều lệ đã được phê duyệt.
        2. Hội hoạt động thuộc lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý Nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đó.
        3. Trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 30 ngày, ban lãnh đạo Hội phải có văn bản báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý ngành và sở quản lý ngành, lĩnh vực Hội hoạt động.
        4. Khi thay đổi chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký của Hội, thay đổi trụ sở, sửa đổi bổ xung điều lệ, Hội phải báo cáo cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.
        5. Việc lập các pháp nhân thuộc Hội phải theo đúng quy định của Pháp luật và báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
        6. Hàng năm Hội phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cơ quan quản lý Nhà nước, ngành, lĩnh vực mà Hội hoạt động, chậm nhất vào ngày 01 tháng 12 hàng năm.
        7. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.
        8. Danh sách hội viên, chi hội, các chứng từ về tài chính của hội, biên bản các cuộc họp ban lãnh đạo hội được lập thành hồ sơ và lưu giữ tại trụ sở hội.
        9. Kinh phí thu được theo quy định phải dành cho hoạt động theo quy định của Điều lệ hội, không được chia cho hội viên.
        10. Việc sử dụng kinh phí của Hội phải chấp hành theo quy định của pháp luật. Hàng năm hội phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước và gửi cơ quan tài chính cùng cấp. 

Chương III: 
Hội viên

 

 Điều 9. Cá nhân, tổ chức Việt Nam đủ điều kiện là hội viên theo quy định của Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập hội đều có thể trở thành hội viên của Hội khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương.

        Hội viên Hội khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương gồm hội viên chính thức và hội viên danh dự.

1.   Hội viên chính thức:

a - Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có tâm huyết với nền sử học Việt Nam, thừa nhận và tự nguyện thực hiện điều lệ Hội.

b - Pháp nhân Việt Nam, không thời gian bị xem xét giải thể hoặc phá sản, tích cực tham gia công tác biên soạn, giáo dục, học tập lịch sử, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Điều lệ Hội.

2.   Hội viên danh dự.

Các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các nhà khoa học ở các địa phương khác có đóng góp cho hoạt động của Hội thì có thể được thường trực ban chấp hành Hội xem xét công nhận là hội viên danh dự.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

1.      Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ hội, nghị quyết, nghị định của tổ chức hội.

2.      Hoàn thành tốt nhiệm vụ hội giao.

3.      Học tập, nâng cao kiến thức, năng lực phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp.

4.      Tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng và bảo vệ uy tín của hội; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong hội; tích cực tham gia công tác phát triển hội viên.

5.      Sinh hoạt và đóng hội phí theo quy định.

Điều 11. Quyền của hội viên.

1.      Đề xuất kiến nghị, thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội; bầu cử và ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.

2.      Tham gia các tổ chức và hoạt động của Hội.

3.      Được Hội bảo vệ những quyền lợi chính đáng hợp pháp trong các hoạt động khoa học.

4.      Hội viên danh dự được hưởng các quyền lợi như hội viên chính thức của Hội, trừ quyền biểu quyết, bầu cử và ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.

Điều 12. Chấm dứt tư cách hội viên

   Tư cách hội viên hội khoa học lịch sử Tỉnh Bình Dương sẽ bị chấm dứt trong

      những trường hợp sau:

1.   Cá nhân bị mất quyền công dân Việt Nam;

2.    Cá nhân thôi quốc tịch Việt Nam;

3.    Pháp nhân bị giải thể, phá sản;

4.   Thường xuyên không đóng hội mà không có lý do chính đáng.

5.   Có đơn tự nguyện xin ra khỏi Hội. Khi bị chấm dứt tư cách hội viên, phải trả lại thẻ hội viên cho tổ chức Hội nơi sinh hoạt.

 

Chương IV: 
Tổ chức

 

Điều 13. Nguyên tắc tổ chức của Hội

1.      Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là đại hội đại biểu nhiệm kỳ 5 năm.

2.      Cơ quan lãnh đạo của tổ chức Hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội là Ban chấp hành.

3.      Thường trực Ban chấp hành là bộ phận thường trực lãnh đạo hoạt động của tổ chức Hội giữa 2 kỳ họp của Ban chấp hành.

4.      Ban chấp hành của tổ chức hội báo cáovà chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội và trước Ban chấp hành.

5.      Ban chấp hành và thường trực Ban chấp hành của Hội ban hành nghị quyết để giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền. Nghị quyết chỉ có giá trị thi hành khi có trên 1/2 (một phần hai) số thành viên tán thành. Nghị quyết của Ban chấp hành, thường trực Ban chấp hành tổ chức Hội phải phù hợp với các quy định và chỉ đạo của Trung ương Hội.

Điều 14. Tổ chức Hội

   Tổ chức hội gồm các chi hội, liên chi hội, câu lạc bộ và các ban chuyên môn của hội.

Điều 15. Các nguyên tắc tổ chức đại hội.

        Chậm nhất ba tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ban chấp hành đương

           nhiệm triển khai công tác chuẩn bị đại hội.

1.   Đại biểu dự đại hội gồm:

   a - Ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm.

 b - Đai biểu do đại hội của tổ chức Hội cấp dưới bầu.

 c - Đại biểu do thường trực ban chấp hành đương nhiệm chỉ định. Đại hội chỉ

        hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số đại biểu được triệu tập tham dự.

2. Nội dung đại hội

    a - Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ trước và phương hướng hoạt động

         nhiệm kỳ tới.

    b - Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

    c - Sửa đổi điều lệ Hội (nếu có)

    d - Báo cáo tài chính.

    e - Các văn kiện quan trọng khác.

3. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy

      viên ban chấp hành hoặc có ít nhất ½ (một phần hai) tổng số hội viên đề

      nghị.

4.   Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội.

      Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc

       quy định hình thức biểu quyết do đại hội quyết định.

Điều 16. Ban chấp hành của tổ chức Hội.

1.   Ban chấp hành của tổ chức hội do Đại hội của tổ chức hội bầu ra trong số đại biểu chính thức của đại hội. Số lượng thành viên Ban chấp hành do đại hội quyết định.

2.   Trong nhiêm kỳ, ban chấp hành có thể bổ sung ủy viên nhưng không vượt quá 25% (hai mươi lăm phần trăm) tổng số ủy viên do đại hội bầu ra.

3.   Thành viên ban chấp hành xin miễn nhiệm phải được thường trực ban chấp hành phê chuẩn.

4.   Nhiệm vụ của Ban chấp hành:

    a - Bầu các chức danh lãnh đạo.

    b - Phân công các ban chuyên môn.

    c - Hướng dẫn thực hiện điều lệ hội

    d - Tổ chức triển khai nghị quyết của đại hội và trương trình hoạt động của

          hội.

    e - Quyết định thành lập các Chi hội trực thuộc hội Khoa học lịch sử Bình

          Dương quy định của pháp luật.

    f - Quyết định chế độ làm việc của thường trực Ban chấp hành.

    g - Chuẩn bị đại hội thường kỳ và bất thường.

    h - Bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành và kỷ luật thành viên Ban chấp hành.

5. Ban chấp hành họp thường kỳ một năm ít nhất một lần, họp bất thường khi thường trực ban chấp hành xét thấy cần hoặc có trên ½ (một phần hai) số ủy viên ban chấp hành đề nghị. Ban chấp hành ra nghị quyết và nghị quyết chỉ có giá trị khi có trên ½ (một phần hai) số ủy viên tán thành.

Điều 17. Ban kiểm tra

1.   Ban kiểm tra do ban chấp hành bầu gồm trưởng ban, phó ban và các ủy viên. Số lượng thành viên Ban kiểm tra do ban chấp hành quyết định. Trưởng Ban kiểm tra phải là thành viên của Ban chấp hành.

2.   Ban kiểm tra làm việc theo chế độ tập thể dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành.

3.   Ban kiểm tra có nhiệm vụ.

     a - Kiểm tra tư cách hội viên theo tiêu chuẩn và nhiệm vụ của hội viên.

     b - Kiểm tra thực hiện điều lệ Hội, nghị quyết của đại hội và nghị quyết của

           Ban chấp hành.

     c - Kiểm tra việc khen thưởng, kỷ luật.

     d - Kiểm tra việc thu chi tài chính.

     e - Giải quyết các khiếu nại, tố cáo.

Điều 18. Thường trực ban chấp hành hội.

1.   Thường trực Ban chấp hành Hội gồm: Chủ tịch danh dự, chủ tịch, các phó chủ tịch và thư ký.

2.   Nhiệm vụ:

     a - Lãnh đạo hoạt động của Hội, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực

          hiện Điều lệ hội, nghị quyết của đại hội, nghị quyết của Ban chấp hành

          Hội và chương trình hoạt động của Hội.

     b - Quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của ban chấp

           hành Hội.

     c - Chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển hội. Quyết định các vấn đề về tổ

           chức và cán bộ của Hội quyết định việc cấp thẻ hội viên.

      d - Quyết định công nhận hội viên danh dự của Hội.

      e - Báo cáo công việc trước Ban chấp hành Hội.

3. Thường trực Ban chấp hành Hội họp thường kỳ một năm ít nhất 2 lần, họp bất thường khi cần. Thường trực Ban chấp hành ra nghị quyết và nghị quyết chỉ có giá trị trên ½ ( một phần hai) số thành viên tán thành.

Điều 19. Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương.

1.   Chủ tịch danh dự là người được đại hội đại biểu Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương suy tôn.

2.   Chủ tịch là người đứng đầu Hội. Chủ tịch phân công các Phó chủ tịch lãnh đạo từng mặt công tác của Hội. Khi chủ tịch đi vắng, Phó chủ tịch thường trực thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch.

3.   Nhiệm kỳ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội. Khi hết nhiệm ky, chủ tịch tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi ban chấp hành Hội khóa mới bầu Chủ tịch mới.

4.   Nhiệm vụ của chủ tịch.

     a - Chủ tọa các phiên họp của thường trực Ban chấp hành Hội và của Ban  

          chấp hành Hội.

     b - Ký các nghị quyết của ban chấp hành hội và của thường trực ban chấp

           hành hội.

Điều 20. Phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử Tỉnh Bình Dương

1.   Phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử Tỉnh Bình Dương là người giúp việc cho Chủ tịch hội.

2.   Nhiệm vụ của phó chủ tịch hội khoa học lịch sử Tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo các mặt công tác của hội do chủ tịch hội phân công. Khi Chủ tịch đi vắng, Phó chủ tịch thường trực được Chủ tịch hội ủy quyền (bằng văn bản)

Điều 21. Thư ký hội khoa học lịch sử Tỉnh Bình Dương

        Thư ký là người điều hành công việc hàng ngày của Hội. Nhiệm kỳ của Thư 

             ký theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội.

    Thư ký có nhiệm vụ:

1.   Phụ trách điều hành hoạt động của văn phòng Hội. Quản lý sử dụng tài sản, tài chính của Hội.

2.   Báo cáo định kỳ, báo cáo hàng năm và báo cáo nhiệm kỳ của BCH cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3.   Ký các văn bản hành chính, văn bản hợp tác với các tổ chức, cá nhân có liên quan của Hội và các văn bản khác theo sự phân công của thường trực Ban chấp hành Hội hoặc của Chủ tịch hội.

 

Chương V: 
Tài chính, tài sản của hội

 

Điều 23. Tài chính, tài sản của Hội

1.   Hội phí do hội viên đóng góp

2.   Tài sản, kinh phí tài trợ của Nhà nước

3.   Tài sản, tài chính tặng, tài trợ của các tổ chức và cá nhân

4.   Kinh phí từ các hoạt động có thu hợp pháp

5.    Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 24. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội.

        Ban chấp hành Hội quy định thống nhất nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Hội, mức đóng góp hội phí của hội viên, nghe báo cáo và quyết định nhiệm vụ tài chính của Hội hàng năm.

Điều 25. Giải quyết tài chính, tài sản khi Hội giải thể

        Việc giải quyết tài chính, tài sản khi giải thể Hội thực hiện theo quy định tại điều 30 Nghị định số 88/2003/NĐ - CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và nghị quyết của Ban chấp hành Hội.

 

Chương VI:
Khen thưởng và xử lý vi phạm

 

Điều 26. Khen thưởng

1.      Hội viên và các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội được Hội khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng.

2.      Hình thức khen thưởng của hội gồm:

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp sử học.

- Bằng khen.

- Tặng phẩm

- Các hình thức khác.

Điều 27. Xử lý vi phạm

Hội viên vi phạm điều lệ hội sẽ bị xử lý theo các hình thức sau:

a - Khiển trách

b - Cảnh cáo

c - Cách chức chức vụ hội(nếu có)

d - Khai trừ ra khỏi Hội và thu hồi thẻ hội viên.

 

Chương VII:
Chấp hành điều lệ Hội

 

Điều 28. Chấp hành điều lệ Hội

        Tổ chức Hội và hội viên phải chấp hành điều lệ hội, chỉ có đại hội của Hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ hội. Ban chấp hành Hội có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội.

Điều 29. Hiệu lực thi hành

        Điều lệ Khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương có 7 chương gồm 29 điều đã được Đại hội nhiệm kỳ I (2005 – 2010) thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2005 và có hiệu lực thi hành theo quyết định phê duyệt của Ủy Ban nhân dân tỉnh.

 TM. HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ I (2005 – 2010)

 

--------o0o------- 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trú Quán

T.độ V.hoá

Trình độ C. môn

BCHThường trực

1

Huỳnh Ngọc Đáng

1958

10/23 Khu phố I, phường Phú Thọ, Tx Thủ Dầu Một

12/12

Tiến sĩ

Chủ tịch

2

Nguỵễn Xuân Tường

1953

Phường Hiệp Thành, Tx Thủ Dầu Một

12/12

Cử nhân chính trị

Phó chủ tịch

3

Trần Hiếu

1954

Phú Cường, Tx Thủ Dầu Một

12/12

Đại học sử

Phó chủ tịch

4

Nguyễn Văn Thuỷ

1960

230B/3 Thạnh Lợi,

An Thạnh, Thuận An

12/12

Cao học lịch sử

Thư ký

5

Hà Văn Thăng

1951

 Phường Phú Thọ, Tx Thủ Dầu Một

12/12

Đại học sử

Ủy viên

6

Nguyễn Hiếu Học

1943

2/21 Khu I phường Phú Thọ, Tx Thủ Dầu Một

12/12

Đại học sư phạm

Uỷ viên

7

Trần Đình Hợp

1961

C80/K3 Phạm Ngũ Lão, Tx Thủ Dầu Một

12/12

Lương y Đa khoa

Uỷ viên

8

Trần Đồng

1954

28/7 Huỳnh Văn Luỹ, Tổ 7 Khu 11 Phú Lợi, Tx. Thủ Dầu Một

12/12

Thạc sĩ Lịch sử

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

1970

Phân viện Đại học mơ Bán công tỉnh Bình Dương

12/12

Thạc sĩ Lịch sử

Ủy viên

10

Nguyễn Nhung

1956

Phòng Trung Học – Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương

12/12

Cử nhân Sư phạm

Uỷ viên

11

Nguyễn Thị Nga

1956

49/1 Khu VI Tổ 9 Đại Lộ Bình Dương, Phú Hoa, Tx TDM

12/12

Tiến sĩ Lịch sử

Ủy viên

12

Trần Minh Quang

1960

Chùa Hội khánh, Tx. Thủ Dầu Một

12/12

Đại học Phật giáo

Uỷ viên

13

Phan Thanh Đào

1945

28/2 Khu Phố Thạnh Lợi, Tân Thạnh, Thuận An

12/12

Giáo viên hưu trí

Ủy viên

14

Nguyễn Văn Quốc

1959

Giám đốc Bảo tàng

12/12

 

Uỷ viên

15

Nguyễn Minh Giao

1956

Thanh tra tỉnh Bình Dương

12/12

Thạc sĩ  Sử học

Uỷ viên

16

Huỳnh Thị Liên

 

Cao đẳng Sư phạm

12/12

Thạc sĩ

Uỷ viên

17

Nguyễn Thị Kim Ánh

1970

Trường PTTH chuyên Hùng Vương

12/12

Thạc sĩ

Uỷ viên

   

----------000---------- 

DANH SÁCH HỘI VIÊN

 

STT

Họ và tên

Năm

sinh

Giới

Tính

Nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn

Địa chỉ liên lạc

Điện thoại

1

Nguyễn Thế Anh

1978

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Trường THPT Thường Tân

0650.640345

2

Lê Thị Yến Anh

1977

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

36/6 Huỳnh Văn Luỹ

0650.833142

3

Đặng Hà Kiếm Anh

1978

Nam

Giáo viên

C. nhân Sư phạm

Trường THPT Dầu Tiếng , Huyện Dầu Tiếng

0650561425

4

Nguyễn Thị Anh

1951

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

An Bình , Dĩ An

0650.730554

5

Nguyễn Thị Kim Anh

 

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Trường PT TH Bình Phú

 

6

Trần Văn An

1954

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Phòng Tiểu học - Sở giáo dục và Đào tạo

0650.821236

7

Bùi Văn Bảy

1941

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Hội khuyến học tỉnh Bình Dương

0650.840305

8

Nguyễn Văn Bình

1952

Nam

Cán Bộ

Cử nhân Sử học

60/7 Khu 5 - Phú Hoà, Tx TDM

0650.829366

9

Đoàn Thế Bính

1978

Nam

Công chức

Cử nhân Văn hoá

Bảo Tàng tỉnh Bình Dương

0918672460

10

Nguyễn Thị Hồng Châu

1963

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Trường THPT Bán công Nguyễn Đình Chiểu

0650.837517

11

Phạm Thị Mỹ Châu

1978

Nữ

Giáo viên

Cử nhân lịch sử Đảng

Đảng uỷ khối cơ quan Dn Chính Đảng Bình Dương

0913629123

0650820697

12

Lê Văn Dân

1959

Nam

Họa sĩ

Cử nhân Mỹ thuật

81/7 Bạch Đằng,Phú Cường,Tx. TDM

0918253908

13

Nguyễn Quốc Dũng

 

Nam

Cán Bộ

 

Sở Nội Vụ

 

14

Đinh Đức Duy

1978

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Trường THPT Bán công Bình Phú

0909323099

15

Nguyễn Văn Thuận

1960

Nam

Công chức

Cử nhân Sư phạm

 

Phòng Trung học - Sở Giáo dục

 Đào tạo

0918355889

16

Huỳnh Ngọc Đáng

1958

Nam

Tổngbiên tập Báo BD

Tiến Sĩ Sử học

10/23 Khu phố I, Phường Phú Thọ,

Tx. TDM

0918684545    0650.826258

17

Phan Thanh Đào

1945

Nam

Giáo viên Hưu trí

Cử nhân Sư phạm

28/2 Khu phố Thạnh Lợi, Tân Thạnh, Thuận An

0650.829793

18

Trần Thanh Đạm

1931

Nam

Phóng viên

Cử nhân Sư phạm

25/7 Lê Hồng Phong, Phú Hoà, Tx. TDM

0650.831210

19

Nguyễn Huỳnh Đình

1962

Nam

Công chức

Cử nhân Chính trị

Phú Cường, Tx. TDM

 

20

Trần Đồng

1954

Nam

Giáo viên

Thạc sĩ sử học

Trường chính trị Tỉnh Bình Dương

0908626373

0650820697

21

Trần Văn Được

1965

Nam

Công An

Cử nhân Lịch sử

Pv11 Công an Tỉnh Bình Dương

0650869160

0983883533

22

Nguyễn Văn Ep

1957

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sử học

135/4 khu phố Long Thới,Lái Thới, Thuận An Bình Dương

 

23

Lý Phát

1961

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

F186/62 khu 7 Chánh Nghĩa,Tx TDM

0650833573

24

Huỳnh ThThanhPhương

1971

Nữ

Can bộ

Cử nhân Ngôn Ngữ

Ban tuyên giáo huyện Thuận An

0903919928

25

Nguyễn T. Minh Phương

1982

Nữ

Can bộ

Cử nhân Lịch sử

39/1 tổ 1 Đồng An ,Bình Hoà, Thuận An

0650782564

26

Trần Thị Phượng

1957

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

G187ak1tổ 10 Hiệp Thành Tx TDM

0650833471

27

Nguyễn T. Xuân Phương

1977

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Ấp 4 Tân Hưng, Bến Cát

0907327608

28

Phan Thị Phương

1975

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

15M Tổ 13, Hiệp Thành Tx .TDM

0650.835963

29

Nguyễn Minh Giao

1956

Nam

Công chức

Thạc sĩ Sử học

Thanh tra tỉnh Bình Dương

0650822388

0913860391

30

Tống Xuân Giang

1983

Nam

Công chức

Cử nhân Khoa học

Bảo Tàng tỉnh Bình Dương

0909902748

31

Nguyễn Sĩ Khánh

 

 

 

 

Liên hiệp hội khoa học & công nghệ

 

32

Nguyễn Thị Ngọc Hà

1960

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

22/24 Đại Lộ Bình Dương Tx. TDM

0650.832141

33

Phạm Thị Ngọc Hà

1965

Nữ

Công chức

Cử nhân Lịch sử

Ban tuyên giáo tỉnh Bình Dương

0650820824

34

Trần Như Hải

1974

Nam

Cán bộ

Cử nhân Văn hoá

Bảo Tàng Tỉnh Bình Dương

0918237006

35

Phan Thị Hai

1958

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Khu tập thể cư xá Giáo viên (xã Phú Mỹ)

0650560900

36

Dương Ngọc Hải

1977

Nam

Công chức

Cử nhân Khoa học

Bảo Tàng tỉnh Bình Dương

0650.870149

37

Nguyễn Thị Hiền

1979

Nữ

Công chức

Cử nhân Văn hoá

Bảo Tàng tỉnh Bình Dương

0650.835684

38

Đặng Văn Hiền

1970

Nam

Công chức

Cử nhân Luật

Ban Quản lý Di tích & Danh thắng

0908024531

39

Lâm Văn Hiệp

1959

Nam

Cán bộ

Cử nhân

70/70khu 4 Phú Lợi.TDM

0918356025

40

Trần Hiếu

1955

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Phú Cường, Tx. TDM

0650.831969

41

Nguyễn Hiếu Học

1943

Nam

Gv hưu trí

Cử nhân Sư phạm

2/21 Khối I Phú Thọ Tx. TDM

0650.831245

42

Trần Đình Hợp

1961

Nam

Công chức

Lương y Đa khoa

C80/K3 Phạm Ngũ Lão, Hiệp Thành Tx. TDM

091809004

0650.840554

43

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa

1954

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

6/3 Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An

0650.824855

44

Lê Thị Hoè

1981

Nữ

Công chức

Cử nhân Văn hoá

Bảo Tàng tỉnh Bình Dương

0989960689

45

Bùi Thị Huệ

 

Nữ

 

 

Cao đẳng Sư phạm

 

46

Lê Dương Quỳnh Hương

1975

Nữ

Giáo viên

Cư nhân Sư phạm

Trường THPT Thái Hoà, Phú Hoà

0650.658264

47

Lê Cảnh Hưởng

1968

Nam

Pv Báo Bình Dương

 

Khu phố 3,Phú Thọ, TDM

0983729460

48

Nguyễn Thị Lan

1981

Nữ

Công chức

Cử nhân Văn hoá

Bảo Tàng tỉnh Bình Dương

0919508583

49

Bồ Kim Lang

1955

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Tân Phước Khánh, Tân Uyên

0918467618

50

Nguyễn Văn Lập

1955

Nam

Cán bộ Dân Vận

Cao đẳng Sư phạm

Ban dân vận Huyện uỷ Tân Uyên

0650656219

0983656842

51

Huỳnh Thị Liên

 

Nữ

 

 

Cao đẳng Sư phạm

 

52

Nguyễn Hoàng Luân

1979

Nam

C.nhân

Văn học

Công An

Văn phòng Công an Tỉnh Bình Dương

0650869160

53

Châu Thuý Loan

1959

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

22/22 Bình Đường I, Di An

088.968198

54

Lê Thị Thanh Loan

1982

Nữ

Công chức

Cử nhân Mỹ thuật

Bảo Tàng tỉnh Bình Dương

0918606697

55

Trần Tấn Lực

1948

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Trường THPT Tân Phước Khánh

 

0650659525

56

Lê Thị Lý

1958

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

THPT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương

 

57

Lâm Thị Hoàng Mai

1962

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

7B, Trần Bình Trọng Phú Thọ ,Tx TDM

0650.820474

58

Đòan Ngọc Miên

1955

Nam

Giáo viên

Thạc sĩ Lịch sử Đảng

Xã Phú Mỹ, Tx. TDM

0650.820474

59

Nguyễn Thị Ngọc Minh

1982

Nữ

Công chức

Cử nhân văn hóa

Bảo Tàng tỉnh Bình Dương

0650.870149

60

Nguyễn Thị Nga

1956

Nữ

Giáo viên

Cao học Lịch sử

49/1Khu VI, Tổ 9 Đại lộ Bình Dương, Phú Hoà,Tx TDM

0650.833703

61

Nguyễn Quốc Nhân

1942

Nam

Hưu trí

Soạn giả đạo diễn Sân khấu

35/Đ, Phú Cường Tx. TDM

0650.822337

62

Thân Thị Nguyệt

1959

Nữ

Công chức

Cử nhân Văn hóa

Ban Quản lý Di tích & Danh thắng

0918226300

63

Nguyễn Văn Ngoạn

1976

Nam

Công chức

Cử nhân Hán Nôm

Ban quản lý Di tích & Danh thắng

0909736569

64

Nguyễ Văn Nghĩa

1952

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

4/41k.phố Đông Tân ,Dĩ An, Bình Dươg

0650752469

0918467405

65

Trần Thị Tuyết Nhung

1982

Nữ

Giáo viên

Cử nhân sử học

GV Trường THPTBC Nguyễn Đình Chiểu,Tx.TDM

0909902748

66

Nguyễn Nhung

1956

Nam

Cán bộ

Cử nhân Sư pham

Phòng Trung học - Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương

0650.831997

67

Hồ Thị Nam

1958

Nữ

Cán bộ

Cử nhân Văn hoá

Ban tuyên giáo tỉnh Bình Dương

0650858141

0650820621

68

Nguyễn Văn Quốc

1959

Nam

Công chức

Cử nhân Văn hoá

Bảo Tàng tỉnh Bìng Dương

0913785819

69

Đoàn Công Quan

1956

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Trường THPT Bán Công Nguyễn Đình Chiểu.

0650.822554

70

Trần Minh Quang

1960

Nam

Giáo viên

Đại học Phật Giáo

Chùa Hội Khánh, Phú CườngTx.TDM

0913950074

71

Vũ Văn Quyết

1969

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

42/14 Tổ 14 Phú Mỹ, Tx. TDM

0983425889

0650.839254

72

Nguyễn Thị Sáu

1941

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

A36/2 Lý Thường Kiệt,TDM

   0650833527

73

Nguyễn Đức Sơn

1976

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Giáo

0918507831

74

Lê Đức Thanh

1979

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Trường THPT Tây Sơn, Phú Giáo

0907122656

0650.552186

75

Nguyễn Văn Thật

1964

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, Tân Uyên

0913717572

76

Hà Văn Thăng

1951

Nam

Công chức

Cử nhân lịch sử

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

0650.820621

77

Nguyễn Văn Thủy

1960

Nam

Công chức

Cao học lịch sử

203B Khu Thạnh Lợi, TT. An Thạnh, Thuân An, Bình Dương

0918242474

0650.841606

78

Hoàng Thị Thu

1954

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Trường PTTH Tân Bình

0650.562732

79

Phạm Thị Thu

1968

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Giáo viên trường CĐSP

0909598909

80

Nguyễn Thị Thuận

1979

Nữ

Pv báo BD

Cử nhân Lịch sử

15 Bạch Đằng , Tx TDM

0918871890

81

Văn Thị Thuỳ Trang

1974

Nữ

Công chức

Cử nhân Văn hoá

Ban quản lý Di tích & Danh thắng

0919007137

82

Vũ Thành Trung

1981

Nam

Công chức

Cử nhân Văn hóa

Bảo Tàng tỉnh Binh Dương

0904183375

83

Phạm Trung Triều

1982

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Giáo viên trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tx. TDM

0918871890

84

Lê Thị Ngọc Trinh

1978

Nữ

Giáo viên

 

Trường Văn hoá Nghệ thuật

 

85

Đỗ Thị Tiên

1968

Nữ

Công chức

Cử nhân Văn hóa

Tân An ,Tx TDM

0650.870149

86

Hoàng Chí Tuân

1943

Nam

Gv hưu trí

Giáo viên về hưu

75/5 Khu phố 9, Phú Hoà, Tx TDM

0650.898765

87

Ngôn Chơn Tuệ

1972

Nam

Giáo viên

Cử nhân sư phạm

160/15 Hồng Lạc, phương 11 q. tân bình tp

08.4251434

0988941656

88

Trần Minh Tuyền

1959

Nữ

Giáo viên

Cử nhân lịch Sử Đảng

Trường Chính Trị tỉnh Bình Dương

0919450321

0650820697

89

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

1970

Nữ

Gioá viên

Thạc sĩ Lịch sử

Pv Đhọc Bán công tỉnh Bình Dương

0913161817

 

 

90

Đoàn Thanh Tuyền

1973

Nữ

Cán bộ

Cử nhân Văn hoá

Bảo Tàng Tỉnh Bình Dương

0918927652

0650836720

91

Hoàng Thị Toàn

1980

Nữ

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Trường THPT Phước Vĩnh, Phú Giáo

 

92

Võ Thị Cẩm Vân

1967

Nữ

Giáo viên

Cao học Lịch sử

Cao đẳng Sư Phạm tỉnh Bình Dương

0650832445

93

Lê Thị Hồng Vân

1958

Nữ

Công An

Cử nhân

Vp Công an Tỉnh Bình Dương

0650869123

94

Nguyễn Thị Cẩm Vân

 

Nữ

Hội phụ nữ

Đang ký ng đại hội không đơn

 

 

95

Trần Quang Vinh

1947

Nam

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm

Ấp 1, xã Tân Định,Bến Cát,Bình Dương

0650511234

96

Nguyễn Thị Yến

1958

Nữ

Công chức

Cử nhân Văn hoá

Bảo Tàng tỉnh Bình Dương

0918885161

97

Phan Diễm Thúy

1970

Nữ

Viên chức

Đại học luật

Đài phát thanh Dầu Tiếng

0650561273

98

Đinh hữu chính

1952

Nam

K. sư

x. dựng

Đại học

Kỹ sư xây dựng công trình ngầm

0908433457

qq

 Đỗ Minh Tứ

1979

Nam

Giáo viên

Đại Học Sử

Trường phổ thông trung học Bình Phú. Tx TDM

090271397

100

Nguyễn Thị Kim nh

1970

Nữ

 Giáo viên

Thạc sĩ

Trường PTTH chuyên Hùng Vương

0903189935

0650560299

101

L Thiết Nghĩa

1957

Nam

Giáo viên

Đại học sử

7A. Bình Hịa, Bình Nhâm, Thuận An

0919686759

102

Võ Mai Thy

1978

Nữ

Giáo viên

Cử nhân lịch sử

Trường PTTH Lai Uyên , Bến Cát ,

0987880336

103

Nguyễn Văn Nghĩa

1952

Nam

Giáo viên

Đại học sử

8/23 Khu phố Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương

0918467405

104

Nguyễn Trung Kin

1985

Nam

Giáo viên

Đại học

Lạc An, Tân Uyên, Bình Dương

0650.660417

105

 Lê Văn Hùng

1969

Nam

Giáo viên

Đại học sử

Trường PTTH Bến Cát

0650.565417

091.8761737

106

 

Bùi Xuân Phương

1982

Nam

Giáo viên

Đại học sử

Trường PTTH Bến Cát

091.8542333

107

 Huỳnh Hồng Hạnh

1981

Nữ

Giáo viên

Đại học sử

Trường PTTH Chuyên Hùng Vương

091.9439517

108

 

Nguyễn Văn Lô

1963

Nam

Giáo viên

Đại học sử

Trường PTTH Lai Uyên, Bến cát

0650.551070

109

Phạm Thị Quý

1983

Nừ

Giáo viên

Đại học sử

Trường PTTH Lai Uyên, Bến Cát

093.7370234

110

Nguyễn Thị Diễu Thảo

1961

Nữ

Giáo viên

Đại học sử

Trường PTTH Trịnh Hoài Đức

0988.862561

111

 

Nguyễn Chí Thuận

1954

Nam

Giáo viên

Cử nhân chính trị

Trường PTTH Dĩ An

0913141152

112

Tống Xuân Trường

1983

Nam

Cán bộ c.chức

Cử nhân lịch sử

Ban dân vận tỉnh Bình Dương

0982694622

113

Bùi Danh Nhựa

1944

nam

Cán bộ hưu trí

 

49 Đoàn Thị Liên. phường Phú Lợi

0915425.339

114

Nguyễn Thị Vương Linh

1982

Nữ

B.tuyên giáo

Cán bộ

Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương

0983220419

115

Nguyễn Thị Minh Phương

1982

Nữ

T. An Bình Dương

Cử nhân lịch sử

 

0906615819

116

Đỗ Thị Thanh

1984

Nữ

Nam Định

Cử nhân lịch sử

Bảo Tàng Bình Dương

0909883967

117

Nguyễn Văn Đạo

1978

Nam

Hà Tây

Cử nhân

Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật

0918741833

0650840304

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24537916