Đất, Người Bình Dương

ĐỌC SÁCH “NHỮNG TRẦM TÍCH ĐỊA DANH”

  • Trần Nguyễn Khánh Phong
  • 28/01/2019

Nghiên cứu địa danh học ở Việt Nam từ trước đến nay, chúng ta thường biết đến tên tuổi của một số gương mặt tiêu biểu như Nguyễn Đình Tư, Đinh Xuân Vịnh, Lê Trung Hoa… Đối với mảng nghiên cứu này, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Lợi có những phát hiện mới, không trùng lắp với lối nghiên cứu địa danh của những người đi trước, mà Những trầm tích địa danh là một thí dụ điển hình.

Địa danh như những tấm bia lịch sử - văn hóa, nó ghi lại những dấu ấn từ tự nhiên, lịch sử cho đến những hoạt động của con người ở những vùng đất khác nhau trên thế giới này. Vì thế, anh đã sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành như sử học, khảo cổ học, dân tộc học, địa lý học, ngôn ngữ học, văn hóa học, nghệ thuật học để áp dụng vào việc nghiên cứu địa danh, tạo một lối đi riêng cho mình, việc làm này không phải một sớm một chiều có thể làm được, mà đòi hỏi sự kiên trì, công phu của việc khảo cứu. 

Xem trọn bộ tại đây

Trần Nguyễn Khánh Phong


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương