Các bộ sử Việt Nam

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Tựa sách: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.
Soạn giả: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, v.v....
Dịch giả: Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Nhà xuất bản: Khoa Hc Xã Hi - Hà Ni
.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Hồng Ty, Nguyễn Quang Trung.
Điều hợp: Lê Bắc - bacle@hotmail.com

Xem trọn bộ tại đây

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương